دافغان ملت ملي مترقي ګوند


 Afghanistan Social Democratic Party


14 August 2013

Home Manifesto History President Journal News & Events Articles Renowned Figures Photos Contact Us


دیپلوم انجینیر غلام محمد فرهاد


کورپاڼه لیکنې دا فغان ملت نومیالي دګوند مشر انځورونه خبرونه او غونډې مونږ سره اړیکې د ګوند اخبار د ګوندمرامنامه  دګوند تاریخچه زمونږ دریځ