دافغان ملت ملي مترقي ګوند


 Afghanistan Social Democratic Party

14 August 2013

Home Manifesto History Policy President Journal News & Events Articles Renowned Figures Photos Contact Us
کورپاڼه د ګوندمرامنامه  دګوند تاریخچه زمونږ دریځ لیکنې دا فغان ملت نومیالي دګوند مشر عکسونه خبرونه او غونډې مونږ سره اړیکې