دافغان ملت ملي مترقي ګوند


 Afghanistan Social Democratic Party


14 August 2013

Home Manifesto History Policy President Journal News & Events Articles Renowned Figures Photos Contact Us
لیکنې دا فغان ملت نومیالي دګوند مشر انځورونه خبرونه او غونډې مونږ سره اړیکې د ګوند اخبار د ګوندمرامنامه  دګوند تاریخچه زمونږ دریځ کورپاڼه

د افغان ملت ملي مترقي ګوند غړیتوب