لیکنې دا فغان ملت نومیالي دګوند مشر انځورونه خبرونه او غونډې مونږ سره اړیکې د ګوند اخبار

دافغان ملت ملي مترقي ګوند


 Afghanistan Social Democratic Party

Home Manifesto History Policy President Journal News & Events Articles Renowned Figures Photos Contact Us
د ګوندمرامنامه  دګوند تاریخچه زمونږ دریځ کورپاڼه

دیپلوم انجینیر غلام محمد فرهاد

Ghulam Mohammad Farhad

قدرت الله حداد فرهاد

Qudratullah Haddad Farhad

شمس الهدا شمس

Shamsul Huda Shams

د افغان ملت ګوند نومیالی شخصیتونه

RENOWNED FIGURES OF AFGHAN MILLAT PARTY

شهید استاد سید یوسف میړنی

Syed Yousuf Meranay


Copyright © Afghan Millat 2007-2013 All Rights Reserved